Praktijk informatiefolder

Algemeen

De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van 4 fysiotherapeuten met diverse specialisaties.

Momenteel zijn in de praktijk werkzaam:

Wie Wat Wanneer

Klaas Radsma

Praktijkhouder

• Algemene fysiotherapie

• Manuele therapie

• FysioSport consultant

Kindermanueel therapeut

Claudicatio intermittens

COPD

Echo-onderzoek

ma, di,wo, do,vrij
kt.radsma@hetnet.nl
Hanny v der Geer

• Algemene fysiotherapie

• Sportfysiotherapie

• Oncologie

COPD

Oedeemtherapie

Echo onderzoek

ma, do

 

 

kt.radsma@hetnet.nl
Annemieke Dortmans

Algemene fysiotherapie

Oedeemtherapie

 di, vrij

kt.radsma@hetnet.nl

 

Openingstijden

Openingstijden van de praktijk:
Maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur
Maandag t/m donderdag tevens avondopenstelling van 19.00-21.00 uur.
In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.
Wij hebben het streven om binnen 3 werkdagen een afspraak in te plannen

Contact

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0413265974, tijdens de openingsuren van de praktijk.

Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voice-mail of mailen naar kt.radsma@hetnet.nl, U wordt dan dezelfde dag nog teruggebeld, behalve in het weekend, dan wordt u maandag teruggebeld.

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contacten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering, identiteitskaart en, indien van toepassing, de verwijsbrief.Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Bij aanmelding ontvangt u een informatiefolder over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en een screeningsvragenlijst die u thuis kunt invullen.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren.

Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en

zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • ·         Eventueel de verwijsbrief
 • ·         Uw ziektekostenverzekering gegevens
 • ·         Geldig identiteitsdocument
 • ·         Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden en administratie).

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit

24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief.

In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of

onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten

wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden.

Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is

de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • u het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen.

U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de

behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut

2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.  Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren

worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd

zullen in rekening gebracht worden.

4.  Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen

dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere

ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6.  Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.radsma.uwpraktijkonline.nl

  Bijlage 1.4.5 Prijslijst                                               

Praktijk:  FysioSport Centrum K.T. Radsma

Standaardtarievenlijst  “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” voor:

–       niet-verzekerde patiënten

–       niet fysiotherapie verzekerden 

Nummer

Prestatiebeschrijving

2015

1

Zitting ( code: 1000 ) € 29,50

2

Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbeh. (1001) € 40,00

3

Zitting fysioth. incl. toeslag inrichting( code: 1002 ) € 36,50

4

Zitting Manuele therapie (code 1200) € 39,75

5

Zitting Man. therapie incl. toeslag uitbeh.(code 1201) € 51.25

6

Zitting Man. therapie incl toeslag inrichting.(code 1202) € 43,00

7

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 62,00

8

Niet nagekomen afspraak , mits korter dan 24 uur afgezegd * € 29,50

9

Kinderfysiotherapie € 39.75

10

Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbeh. € 51.25

11

Kinderfysiotherapie incl. toeslag inrichting

12

Verstrekte verband- en hulpmiddelen op aanvraag

13

Eenvoudige, korte rapporten € 32,00

14

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 62,00

15

Screening (code 1850 ) € 16,00

16

Intake en onderzoek na screening (code 1860) € 39,00

17

Intake en onderzoek na verwijzing  (code 1870) € 39,00

7000

Verslaglegging schadeverzekeraar € 65,00

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

Bijlage 2.1.6: Huisregels patiënten

Algemeen:

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren binnen de vakken die voor de fysiotherapie gelden.
 • §  Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • §  Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • §  Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.